Podmínky rezervace vodáckého výletu a ostatních služeb

 1. Předběžná rezervace
  Tyto podmínky rezervace vodáckého výletu a ostatních služeb jsou dále označovány jen jako „podmínky“ a tvoří nedílnou součást Smlouvy o zajištění výletu či jakékoliv jiné smlouvy, na jejímž základě Bisport poskytuje své služby (dále jen „smlouva“). Výlet Vám předběžně rezervujeme až do 30. dne před jeho zahájením (políčko PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE DO). Pokud však v této době účtovanou částku za výlet (políčko CELKEM Kč nebo políčko ZBÝVÁ DOPLATIT) neuhradíte, bude objednávka uplynutím tohoto termínu automaticky zrušena. Pokud svůj výlet objednáváte v období kratším než 30 dnů před zahájením výletu, předběžně Vám rezervujeme výlet do 5. dne ode dne objednání výletu.
  Pokud svůj výlet objednáváte přes online rezervační systém na www.bisport.cz, předběžná doba rezervace je 15 minut. Do této doby je třeba rezervaci zaplatit přes online platební bránu (platební kartou nebo online převodem), jinak bude rezervace zrušena.
  Všechny objednané výlety MUSÍ být zaplaceny nejpozději 1 den před začátkem výletu. Rezervace bez zaplacení platby dopředu nepřijímáme.
 2. Potvrzení souhlasu s „Podmínkami rezervace“
  Úhradou účtované částky za výlet (políčko CELKEM Kč nebo políčko ZBÝVÁ DOPLATIT) vyjadřujete rovněž svůj souhlas s těmito „podmínkami“ a potvrzujete, že jste si je důkladně přečetli, rozumíte všem jejich bodům, a potvrzujete správnost uvedených údajů. Zaplacením účtované částky Vám vzniká právo na zajištění výletu.
 3. Zajištění rezervace
  Zaplatíte-li celou účtovanou částku za objednané vybavení a dopravu (políčko CELKEM Kč nebo políčko ZBÝVÁ DOPLATIT) v termínu předběžné rezervace, automaticky Vám zajistíme rezervaci Vašeho výletu, včetně veškerého potřebného vybavení, dopravy a dalších specifikovaných služeb.
 4. Způsob platby
  Platbu můžete provést jedním z následujících způsobů:
  ➜ přes online platební bránu při rezervaci přes online rezervační systém
  ➜ převodem příslušné částky z bankovního účtu na účet Bisportu (prostřednictvím příkazu k úhradě, který vyplníte dle formuláře ve spodní části objednávky). Za den zaplacení se považuje den připsání částky na účet Bisportu.
  ➜ vkladem účtované částky na běžný účet u České spořitelny (číslo účtu naleznete ve spodní části objednávky).
  Pozor, Česká spořitelna si účtuje za tuto transakci poplatek dle jejich sazebníku.
  Upozornění: neuvedete-li variabilní symbol (= číslo Vaší objednávky), nedokážeme platbu přiřadit ke správné objednávce, čímž může dojít k jejímu zrušení.
 5. V ceně každého vodáckého výletu je již zahrnuto pojištění proti poškození vybavení (pojištění se vztahuje pouze na vodácký výlet, nikoliv na ostatní služby) Toto pojištění se vztahuje nejen na lodě a rafty, ale i na běžné poškození pádel, laviček u kánoí apod. Nabízíme Vám tak jistotu klidného výletu bez obav z dalších případných nákladů. Nevztahuje se však na nevrácení vybavení z jakéhokoliv důvodu a na poškození vzniklá nedodržením smlouvy (např. poškození ohněm, sluncem atp.).
 6. Změna či zrušení objednávky z Vaší strany
  Zaplacenou objednávku je možné změnit (počet vybavení). V závislosti na době, kdy odebíráte či rušíte objednané vybavení, účtujeme tyto stornopoplatky: moment zaplacení – 4 dny před zahájením výletu (nejpozději do 19. hodiny): 10 % z částky ceny účtované za zrušené vybavení,
  ➜ moment zaplacení – 2 dny před zahájením výletu (nejpozději do 19. hodiny): bez stornopoplatků
  ➜ 2 dny (od 19. hodiny) – 1 den před zahájením výletu (nejpozději do 17. hodiny): 50 % z částky ceny účtované za zrušené vybavení
  ➜ později: veškeré změny na objednávce jsou se 100% storno poplatkem.
  V případě zrušení výletu, resp. jeho části v jeho průběhu (zkrácení výletu) se za nevyužité dny nevrací žádná část ceny výletu (100 % stornovací poplatek). Výlet můžete bez dalších nákladů ukončit v našich základnách a to v jejich otevírací době. V případě, že ukončíte výlet mimo tyto základny, bude Vám doprava na dané místo účtována dle platného ceníku.
  V případě, že si objednané vybavení z jakéhokoliv důvodu nevyzvednete a výlet dle výše uvedených pravidel prokazatelně nezrušíte či nezměníte, považujeme Vaši objednávku za realizovanou.
 7. Na objednávky v režimu first minute ceny se vztahuje při jakékoli změně, zrušení 100% storno poplatek již od okamžiku zaplacení.
 8. Odstoupení od objednávky ze strany Bisportu
  V případě vyhlášení povodňové aktivity či vysokého vodního stavu na Vámi splouvaném úseku řeky je společnost Bisport oprávněna od objednávky výletu odstoupit nebo výlet přerušit či ukončit. Nevyužité dny můžete čerpat ve Vámi zvoleném náhradním termínu. V případě, že nebudete mít zájem nevyužité dny čerpat v náhradním termínu, vrátíme Vám za nevyužité dny 100 % z částky půjčovného. Vybavení Vám odvezeme na vlastní náklady.
 9. Nepříznivý vodní stav
  • Pro úsek splutí Sázavy z Týnce do Pikovic se řídíme stavy na vodočtu v Nespekách. Doporučená minimální hranice pro sjízdnost tohoto úseku na kánoích je 50 cm, na raftech 65 cm. Doporučená maximální hranice pro kánoe je 150 cm. Výlety na raftech zajišťujeme do vyhlášení povodňové aktivity (230 cm).
  • Pro sjízdnost Sázavy ze Zruče do Týnce doporučujeme minimálně 65 cm na vodočtu v Kácově. Maximální stav pro všechny typy plavidel na tomto úseku řeky je do vyhlášení povodňové aktivity pro sjížděný úsek řeky.
  • Aktuální stav hladiny řeky se řídí serverem Povodí Vltavy, určující je měření v 7 hodin ráno daného dne.
 10. Uskutečnění výletu
  Při převzetí vybavení je nutné předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas!!! Bez těchto dokladů Vám neumožníme výlet uskutečnit. Pokud objednáváte svůj výlet prostřednictvím poukazu na splutí nebo slevových karet ISIC, ITIC, IYTC nebo Alive, nezapomeňte si na začátek výletu daný poukaz/ kartu přivézt. Veškeré potřebné vybavení Vám připravíme v množství, velikostech a termínu dle objednávky Vašeho výletu a na Vámi vybraném místě (= začátek výletu).
 11. Doprava vybavení na začátek a z konce výletu
  Na začátku Vašeho výletu Vám předáme veškeré potřebné a Vámi objednané vybavení včetně plánku sjížděné trasy. Konec výletu představuje místo, kde vrátíte veškeré vybavení tak, jak bylo sjednáno. Vybavení si, prosím, přebírejte a vracejte v otevírací době příslušných základen, resp. ve sjednaný čas dle této objednávky.
 12. Cena výletu zahrnuje
  • poskytnutí veškerého objednaného vybavení
  • dopravu vybavení na začátek a z konce výletu
  • pojištění proti poškození vybavení
  • zpracované trasy výletů včetně vlastních map
  • DPH 21%

Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů nejsou lodě vybaveny šňůrami na koníčkování. Současně upozorňujeme, že barely neslouží jako vodotěsná ochrana Vašich věcí, proto neručíme za věci uložené v zapůjčených barelech. Doporučujeme Vám proto si nejprve všechny své cenné věci nejprve uložit do vodotěsných obalů.

 1. Charakteristika lodí
  • SIT ON TOP TAIKI – otevřený turistický kajak pro 1 osobu, vybavení: 1 kajakové pádlo, barel a 1 vesta.
  • Kánoe VYDRA – sportovní turistická loď pro 2 osoby, vybavení: 2 pádla, barel a 2 vesty
  • Kánoe Agara – stabilnější turistická loď pro 2 osoby, vybavení: 2 pádla, barel a 2 vesty
  • Kánoe DAG – stabilní rodinná kánoe pro 2 osoby či 2 osoby a dítě, vybavení: 2 pádla, barel a 2 vesty.
  • Kánoe RIVIERA – stabilní rodinná kánoe pro 3 osoby či 2 osoby a 1-2 děti, vybavení: 3 pádla, barel a 3 vesty.
  • RAFT.5 – pětimístný raft DENALI s vybavením pro 5 osob, vybavení: 5 pádel, 2 barely, pumpa a 5 vest.
 2. Zpracování osobních údajů
  Bisport vede databázi, která obsahuje veškeré osobní údaje, které Bisportu zákazník poskytl (dále jen „osobní údaje”). Bisport zaručuje a chrání osobní údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje a organizačního zabezpečení. Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že souhlasí a byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů. Bisport tak bude zpracovávat osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením smlouvy a poskytováním služeb.
  Bisport může zpracovávat uvedené osobní údaje za účelem poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících, dodržení právních povinností a ochrany práv a oprávněných zájmů Bisportu.
  Zákazník souhlasí s tím, že Bisport bude osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě zpracovávat pro své marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení a telemarketingu. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat pouze výslovným prohlášením.
  Obchodní sdělení je Bisport oprávněn zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty či písemně. Zákazník může zdarma nebo na účet Bisportu odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
  Bisport se zavazuje osobní údaje zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy, s výjimkou následujících osobních údajů a v níže uvedených lhůtách, nejsou– li příslušnými právními předpisy stanoveny kratší lhůty: a) titulu, jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, a to za účelem nabízení obchodu a služeb Bisportu či za účelem poskytování věrnostních slev, případně jiných slev. Toto oprávnění má Bisport na základě souhlasu zákazníka po dobu neurčitou.
  Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo na informace o osobních údajích, které Bisport zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených § 12 zákona o ochraně osobních údajů.
  Zjistí – li zákazník, že Bisport zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má zákazník právo požádat o vysvětlení. Zákazník má v těchto případech také právo požádat Bisport o blokování, doplnění či likvidaci osobních údajů. Zákazník má i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud se zákazník bude domnívat, že jeho práva jsou porušována, je oprávněn zaslat svou stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  Bisport tímto informuje spotřebitele, že v souladu s ustanovením § 14 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní Inspekce na adrese Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, , https://adr.coi.cz.

Tyto podmínky se vztahují na výlety realizované společnosti Bisport s. r. o., Bisport Týnec s. r. o. a Bisport Kácov s. r. o. Bisportem pro účely těchto podmínek se rozumí každá ze jmenovaných společností.

Jsme velmi rádi, že jste si vybrali pro zajištění svého výletu právě naši půjčovnu. Věřte, že uděláme vše pro to, abyste byli s našimi službami spokojeni a z výletu nadšeni.

PODMÍNKY SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝLETU

 1. Poskytnutí veškerého potřebného vybavení
  a) Účastník výletu smí používat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem, a zacházet s ním šetrně, aby na vybavení nedošlo ke škodě a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné zabránit zejména mechanickému poškození a poškození teplem. Rafty je nutné chránit na přímém slunci včasným upuštěním vzduchu z plavidla.
  b) Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Nejdéle do této doby je účastník výletu povinen toto vybavení vrátit.
  c) V případě krádeže vybavení je nutné neprodleně oznámit tuto událost na policii a předložit poskytovateli výletu protokol o ohlášení krádeže.
  d) V případě nevrácení vybavení z jakýchkoli důvodů (včetně krádeže) bere účastník výletu na vědomí, že je povinen uhradit vzniklou škodu, která je vyčíslena dle tabulky „Hodnota Kč/ks“, do 30 dnů od konce výletu.
  e) Za pozdní vrácení vybavení se sjednává mezi účastníkem výletu a poskytovatelem výletu poplatek ve výši dvojnásobku ceny jednodenního výletu za každý započatý kalendářní den prodlení, a to až do jeho vrácení.
  f) Za pozdní uhrazení vzniklé škody se sjednává mezi účastníkem výletu a poskytovatelem výletu poplatek ve výši 1% z neuhrazené částky za každý započatý den.
  g) Poskytovatel výletu neručí za věci uložené v zapůjčených barelech. Doporučujeme proto všechny cenné věci nejprve uložit do vodotěsných obalů.
 2. Začátek a konec výletu
  ZAČÁTEK VÝLETU je místo předání veškerého objednaného vybavení a mapy splouvaného úseku. KONEC VÝLETU je místo vrácení veškerého vybavení dle smlouvy. Vybavení si účastník výletu převezme a vrátí v otevírací době příslušných základen, resp. ve sjednaný čas dle objednávky.
 3. Pojištění proti poškození vybavení – zdarma
  Vztahuje se nejen na lodě a rafty, ale i na běžné poškození pádel, laviček u kánoí apod. Nabízíme Vám tak jistotu klidného výletu bez obavy z dalších případných nákladů. Pojištění se nevztahuje na nevrácení vybavení z jakéhokoliv důvodu a na poškození vzniklá nedodržením článku 1. a) této smlouvy.
 4. Předčasné ukončení výletu
  Výlet je možné předčasně ukončit v našich základnách v otevírací době. V případě, že ukončí účastník výletu výlet mimo tyto základny, bude mu doprava na dané místo účtována dle platného ceníku. V případě předčasného ukončení výletu se na nevyužité dny vztahuje 100% stornovací poplatek.
 5. Nepříznivý vodní stav
  ➜Pro úsek splutí Sázavy z Týnce do Pikovic se řídíme stavy na vodočtu v Nespekách. Doporučená minimální hranice pro sjízdnost tohoto úseku na kánoích a sit on topech je 45 cm, na raftech 65 cm. Doporučená maximální hranice pro kánoe je 150 cm. Výlety na raftech a sit on topech zajišťujeme do vyhlášení povodňové aktivity (230 cm).
  ➜Pro sjízdnost Sázavy ze Zruče do Týnce doporučujeme minimálně 65 cm na vodočtu v Kácově.
  ➜Maximální stav pro všechny typy plavidel na tomto úseku řeky je do vyhlášení povodňové aktivity pro sjížděný úsek řeky.
  ➜Aktuální stav hladiny řeky se řídí serverem Povodí Vltavy: http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm – určující je měření v 7 hodin ráno.
 6. Ostatní smluvní ujednání
  a) Splouvá-li účastník výletu a jím určené osoby úsek řeky Sázavy mezi Týncem nad Sázavou a Pikovicemi (obtížnost WW II), doporučuje poskytovatel výletu, aby účastník výletu i osoby plující na jím svěřeném vybavení využili plovací vesty.
  b) V případě vyhlášení povodňové aktivity se účastník výletu zavazuje plavbu ukončit, řeku dále nesplouvat a neprodleně kontaktovat Bisport. Firma zajistí odvoz vybavení na své náklady, pokud lze vybavení převzít na komunikaci nebo místě, kam je možný příjezd nákladního vozidla. Sporné případy v určení místa vrácení vybavení posuzuje řidič. Z jiných míst zajišťuje dopravu vybavení ke komunikaci účastník výletu.
  c) Svým podpisem smlouvy dává účastník výletu souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje vedl Bisport s. r. o. ve své databázi a mohl Bisport s.r.o. použít emailovou adresu účastníka výletu pro zaslání marketingových nabídek.
  d) Svým podpisem účastník výletu potvrzuje, že:
  ➜ plavby se účastní na vlastní nebezpečí;
  ➜ mu bylo půjčeno vybavení označené logem firmy Bisport. Při vracení vybavení pracovník firmy převezme pouze vybavení označené tímto logem. Jiné vybavení nebude převzato a účastník výletu uhradí vzniklou škodu poskytovateli výletu do 30 dnů od konce výletu dle tabulky „Hodnota Kč/ks“ (viz níže); byl seznámen s aktuálním vodním stavem. V průběhu výletu se bude při podezření na vysoký vodní stav informovat o jeho výši ( PVL, telefonicky).
  e) Při podpisu přebírá účastník výletu jedno vyhotovení Smlouvy o zajištění výletu.
 7. Hodnota vybavení Kč/ks
  Druh vybavení ➜ Hodnota v Kč
  Sit on Top Taiki ➜ 12 000 Kč
  Kánoe Dag, Vydra, Agara ➜ 14 000 Kč
  Kánoe Riviera ➜ 16 000 Kč
  Raft 5-ti místný ➜ 35 000 Kč
  Pádlo kánoe, pumpa k raftu ➜ 400 Kč
  Dětská vesta, barel ➜ 500 Kč
  Vesta, pádlo kajakové ➜ 600 Kč
  Koloběžka ➜ 5 000 Kč

Poskytovatel výletu:
Bisport Kácov s. r. o., Nádražní 158, Kácov, 285 09,
IČ 24315753 – pro vodácké výlety začínající v místech
Zruč nad Sázavou – Chocerady (konec výletu)
Bisport Týnec s. r. o., Ing. Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 04935101 – pro vodácké výlety začínající v místech Chocerady – Pikovice (konec výletu)

Nabídka brigády